Thông tư số 203/2009/TT-BTC ban hành ngày ngày 20 tháng 10 năm 2009(11:41 - 15/07/2010)

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Xem chi tiết tại đây.

Chi tiết

Số: 244/2009/TT-BTC(10:09 - 21/06/2010)

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất kinh doanh trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận hoặc cam kết với tổ chức, cá nhân Việt Nam (gọi tắt là Nhà thầu nước ngoài), có cơ sở cư trú tại Việt Nam phải thực hiện kế toán theo quy định của Luật Kế toán; Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam; Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam. Trong trường hợp không có nhu cầu sửa đổi, bổ sung thì không phải đăng ký Chế độ kế toán áp dụng với Bộ Tài chính mà chỉ cần thông báo cho cơ quan thuế địa phương – nơi đăng ký nộp thuế.

Chi tiết

Quyết định của bộ tr­ưởng Bộ Tài chính - Về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)(08:22 - 17/06/2010)

Người ký: Trần Văn Tá | Ngày ban hành văn bản: 31/12/2002

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06-LCT/HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà n­ớc và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà n­ớc ban hành theo Nghị định số 25-HĐBT ngày 18/3/1989 của Hội đồng Bộ tr­ởng (nay là Chính phủ);

Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

0909.00.00.26

08-62675188

Hỗ trợ khách hàng

Tỷ giá SGD NHNN

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Tỷ giá tính thuế XNK

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Liên kết website